Privatumo politika

Mes gerbiame Jūsų privatumą ir saugome Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes renkame šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais (toliau – Privatumo politika). Privatumo politikoje paaiškinama, kokius duomenis apie Jus mes renkame, kur šiuos duomenis naudojame ir kokiomis sąlygomis duomenys gali būti atskleidžiami trečiosioms šalims. Mes taip pat paaiškiname, kaip saugome ir apsaugome Jūsų duomenis nuo netinkamo naudojimo ir kokias teises Jūs turite savo asmens duomenų atžvilgiu.
Duomenų valdytojas
UAB „Sveikuva“
Juridinio asmens kodas: 210893160
Adresas: Vytauto pr. 23, 44352, Kaunas, Lietuvos Respublika,
(toliau – Sveikuva arba mes).
Sveikuva laikoma duomenų valdytoju dėl visų žemiau aprašytų tvarkymo veiksmų, išskyrus šioje Privatumo politikoje nurodytas išimtis.
Kontaktai duomenų apsaugos klausimais
UAB „Sveikuva“
El. p. privacy@sveikuva.lt
Tais atvejais, kai tiesiogiai renkame asmens duomenis iš, pvz., kandidatų į darbo vietas, paslaugų teikėjų, klientų, verslo partnerių, mes veikiame kaip duomenų valdytojas. Tais atvejais, kai renkame duomenis iš, pvz., pacientų, sveikatos priežiūros specialistų, mes veikiame kaip duomenų tvarkytojas. Kaip duomenų valdytojas šioje Privatumo politikoje mes informuojame duomenų subjektus apie tikslus, kuriais vadovaujantis renkame jų asmens duomenis. Kaip duomenų tvarkytojas mes bendradarbiaujame su savo klientais ir padedame jiems informuoti pacientus, sveikatos specialistus ir kt. apie tikslus, dėl kurių duomenys yra renkami.
Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra atliekamas susitarimo arba sutikimo, arba teisėto Sveikuva intereso pagrindu.
Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:
3.1. Interneto svetainė ir slapukai
Tam, kad galėtumėte naudotis mūsų svetaine www.sveikuva.lt, Jums nebūtina atskleisti savo tapatybės. Siekdami užtikrinti sklandų bei patogų naudojimąsi mūsų interneto svetaine, mes naudojame privalomus slapukus. Šie slapukai nerenka informacijos, kuri leistų identifikuoti svetainės naudotoją.
3.2. Atsakymas į prašymus ir paklausimus
Tais atvejais, kai naudodami mūsų kontaktinę informaciją, nurodytą interneto svetainėje, pateiksite mums prašymą arba užklausą, mes tvarkysime Jūsų kontaktinę informaciją (pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. numeris, pareigų pavadinimas ir kt.) bei kitą informaciją, kurią mums pateiksite, siekdami pateikti atsakymą į Jūsų užklausą. Mes reguliariai peržiūrime poreikį saugoti skaitmeninius prašymus ar užklausas. Bet kokiu atveju, įprastiniai prašymai ir užklausos yra šalinami visam laikui ne rečiau kaip kas 3 (trejus) metus.
3.3. Kandidatai į darbo pozicijas
Jei kandidatai mums atsiunčia savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai el. paštu arba per darbo skelbimų portalus, mes tvarkome jų asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, kvalifikacija, profesiniai gebėjimai, dalykinės savybės bei kita informacija, kuri yra pateikta gyvenimo aprašyme), kad galėtume atrinkti tinkamus kandidatus į laivas darbo pozicijas. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Pasibaigus atrankai į konkrečią poziciją, neatrinktų kandidatų asmens duomenis saugome 3 (tris) mėnesius arba ilgiau, jei manome, kad kandidatui galime pasiūlyti poziciją artimiausiu metu, ir kai yra gautas kandidato sutikimas.
3.4. Klientai ir partneriai (laisvai samdomi konsultantai)
Sveikuva teikia savo klientams konsultavimo paslaugas, kaip kad apibūdinta žemiau. Nepriklausomai nuo teikiamų paslaugų pobūdžio, mes renkame ir tvarkome toliau nurodytus duomenis apie mūsų kliento (juridinio asmens) atstovą: vardas, pavardė, pozicija, tel. numeris, el. pašto adresas, fakso numeris. Asmens duomenys renkami siekiant sudaryti ir vykdyti susitarimą dėl paslaugų teikimo, taip pat užtikrinti tinkamą komunikaciją su klientu. Pagal mūsų veiklos modelį, tam tikrais atvejais mes teikiame paslaugas, pasitelkdami į pagalbą savo partnerius (laisvais samdomus konsultantus). Mes renkame ir tvarkome toliau nurodytą informaciją apie savo partnerius:
 • juridiniai asmenys: atstovo vardas, pavardė, pozicija, tel. numeris, el. pašto adresas, fakso numeris;
 • fiziniai asmenys: vardas, pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, individualios veiklos pažymos numeris, tel. numeris, el. pašto adresas, fakso numeris.
Asmens duomenys yra renkami, siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį. Taip pat, siekdami užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą savo klientams, mes renkame savo partnerių gyvenimo aprašymus ir duomenis esančius juose, siekdami užtikrinti, kad asmuo, dirbantis su tam tikru projektu, būtų reikiamos kvalifikacijos.
3.5. Teikiamos paslaugos
Sveikuva teikia savo klientams (farmacijos kompanijoms) konsultavimo paslaugas dėl vaistinių preparatų rinkodaros teisės suteikimo, atnaujinimo bei palaikymo, farmakologinio budrumo, farmakologinio budrumo mokymų paslaugas, vertimo, lokalizacijos paslaugas.
 • Vaistų registracija ir nepriklausomi ekspertai
Tais atvejais, kai vaisto registracijai yra būtina nepriklausomo ekspertinių žinių turinčio asmens išvada, mes renkame eksperto gyvenimo aprašymą bei gyvenimo aprašyme esančius asmens duomenis, o taip pat, jei reikalinga, renkame dokumentų kopijas bei duomenis, kurie patvirtina eksperto kvalifikaciją, kompetenciją ir žinias.
 • Farmakologinis budrumas
Mes sudarome sutartis su savo klientais dėl farmakologinio budrumo paslaugų teikimo; šios paslaugos yra susijusios su informacijos apie pacientus bei informacijos apie potencialią vaistinio preparato nepageidaujamą reakciją tvarkymu. Paprastai mes tvarkome šią informaciją apie pacientus: šalis, gimimo data ir (ar) amžius, lytis, medicininė informacija (pvz., nepageidaujama reakcija, vaistinio preparato pavadinimas, dozės, naudojimo indikacijos, terapijos datos ir trukmė ir t.t.). Paprastai mes netvarkome paciento inicialų, nebent nustatome vaistinio preparato nepageidaujamos reakcijos atvejį analizuodami medicininę literatūrą, o paciento inicialai yra nurodyti medicininėje publikacijoje (publikacijos kopija paprastai yra pridedama prie bylos apie įtariamą nepageidaujamą vaistinio preparato reakciją). Mes galime tvarkyti šią informaciją apie trečiuosius asmenis, kurie praneša apie neigiamą vaistinio preparato poveikį (pvz., sveikatos priežiūros specialistai): vardas, pavardė, profesija, adresas, tel. numeris ir el. pašto adresas. Mes nenustatome informacijos rinkimo ir tvarkymo tikslų, mes veikiame kaip duomenų tvarkytojas teikdami šią paslaugą. Mes tvarkome duomenis savo klientų vardu ir vadovaudamiesi klientų instrukcijomis, kurie turi teisinę pareigą vykdyti farmakologinį budrumą. Ši informacija yra ypatingai svarbi siekiant užtikrinti visuomenės sveikatą, o mūsų klientai naudoja šią informaciją tam, kad nustatytų, įvertintų, suprastų neigiamą vaistinio preparato reakciją ir užtikrintų neigiamų reakcijų prevenciją. Mes padedame savo klientams įgyvendinti jų teisines pareigas, susijusias su farmakologiniu budrumu bei duomenų subjektų informavimu apie jų asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenys nėra naudojami jokiais kitais tikslais.
 • Farmakologinio budrumo mokymai
Mes teikiame farmakologinio budrumo mokymų paslaugą ir šiuo tikslu mes sudarome mokymų dalyvių sąrašą. Taip pat po mokymų mes testuojame dalyvių žinias. Mes renkame toliau nurodomą informaciją apie dalyvį: vardas, pavardė, kompanijos pavadinimas, pozicija, tel. numeris. Duomenys renkami ir tvarkomi, įgyvendinant susitarimą dėl paslaugos teikimo.
 • Pakuotės lapelio suprantamumo testai
Teikdami vaistinio preparato pakuotės lapelio suprantamumo testų paslaugą, mes atliekame specialius testus ir tuo tikslu renkame toliau nurodytą informaciją apie testuose dalyvaujančius asmenis: vardas, pavardė, lytis, amžius ir išsilavinimas (pvz., vidurinis, aukštesnysis ar aukštasis), gali būti renkama bendro pobūdžio informacija apie profesiją ir (ar) užimamas pareigas (pvz., direktorius, buhalteris, pardavėjas ir pan.), gali būti daromas balso įrašas. Asmens duomenys renkami sutikimo pagrindu.
3.6. Renginiai, seminarai, konsultacijos
Registruojantis į renginius ar mokymus, mes galime paprašyti jūsų pateikti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį, įmonės pavadinimą, įmonės adresą. Paprastai mes nefotografuojame dalyvių savo renginių metu. Visgi, jei nuspręstume fotografuoti dalyvius, mes informuosime Jus įspėjamaisiais ženklais prieš patenkant į mūsų renginį, seminarą, ir tvarkysime nuotraukas su Jūsų atvaizdu tik esat Jūsų sutikimui. Taip pat mes galime išduoti pažymėjimus, kurie patvirtintų Jūsų dalyvavimą mūsų renginyje, seminare ar konsultacijoje. Šiuo tikslu mes tvarkysime Jūsų vardą ir pavardę.
Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti jokiems asmenims, išskyrus Sveikuva klientus ar partnerius, be kurių negali būti sklandžiai teikiamos paslaugos, aprašytos šioje Privatumo politikoje. Taip pat tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, interneto svetainės administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, tačiau tik tada, kai to reikalauja galiojantys įstatymai arba siekiant užtikrinti mūsų teises bei teisėtus interesus, taip pat mūsų darbuotojų, klientų, partnerių teises ir interesus.
Sveikuva partneriai, paslaugų teikėjai tvarko asmens duomenis tokia apimtimi, kuri būtina paslaugų teikimui.
Paprastai asmens duomenys nėra perduodami už ES ar EEE ribų. Visgi, tais atvejais, kai asmens duomenis perduosime už ES, EEE ribų, mes užtikrinsime, kad mūsų partneris, paslaugų teikėjas laikytųsi Europos Komisijos patvirtintų sutarčių standartinių sąlygų dėl asmens duomenų tvarkymo.
Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Mes reguliariai peržiūrime poreikį saugoti duomenis, atsižvelgdami į teisės aktų keliamus reikalavimus.
Sveikuva imasi reikiamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą.
Skaitmeniniai duomenys yra saugomi duomenų bazėse, kurios yra apsaugotos ugniasienėmis, slaptažodžiais ir kitomis techninėmis priemonėmis. Prieiga prie mūsų duomenų bazių yra suteikta darbuotojams, atsižvelgiant į jų darbo funkcijas. Šios duomenų bazės ir jų atsarginės kopijos yra saugomos rakinamose patalpose, kurias gali pasiekti tik atsakingi darbuotojai.
Neskaitmeniniai duomenys saugomi rakinamose saugyklose, prie kurių prieigą turi tik tie darbuotojai, kurių darbo funkcijos susijusios su atitinkamų duomenų naudojimu. Taikome prieigos kontrolės priemones.
Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:
 • pateikti prašymą susipažinti su duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
 • teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • teisę atšaukti duotą sutikimą;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei manote, kad mes netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis (https://vdai.lrv.lt/).
Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis pateikdami Sveikuva prašymą Privatumo politikoje nurodytais kontaktais (privacy@sveikuva.lt).
Pakeitus šią privatumo politiką, atliktų pakeitimų datas pažymėsime naujoje privatumo politikos versijoje. Tuo atveju, jei pakeitimai bus žymūs, apie juos papildomai galime informuoti kitais būdais, pvz., el. paštu arba paskelbiant pranešimą mūsų svetainėje.
Rekomenduojame reguliariai apsilankyti mūsų svetainėje ir atkreipti dėmesį į galimus privatumo politikos pakeitimus.
Mūsų slapukai
Mes naudojame privalomus slapukus tam, kad užtikrintume mūsų tinklalapio veikimą. Galite bet kada išjungti slapukus, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus.